Jsme zodpovědná společnost a ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás nejvyšší prioritou

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme velice rádi, že jste projevili zájem o naše podnikání. Ochrana dat je pro management FIBOX, s.r.o. zvláště důležitá. Použití internetových stránek společnosti FIBOX, s.r.o. je možné bez jakýchkoli údajů o osobních údajích; pokud však subjekt osobních údajů chce prostřednictvím našich webových stránek používat speciální podnikové služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu se specifickou ochranou údajů. FIBOX, s.r.o. informuje širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

FIBOX, s.r.o. jako regulátor provedl řadu technických a organizačních opatření k zajištění nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Datové přenosy založené na internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. telefonem.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů společnosti FIBOX, s.r.o. vychází z pojmů používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být srozumitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom se ujistili, nejprve bychom chtěli vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) Osobní údaje

  Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je identifikovatelná buď přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) Zpracování

  Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, užití, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, zarovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování znamená označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

 • e) Profilování

  Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v zaměstnání, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění toho, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Správce

  Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení,

 • h) Zpracovatel

  Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 • i) Příjemce

  Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

 • j) Třetí strana

  Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

 • k) Souhlas

  Souhlas subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa správce

Správce pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

FIBOX, s.r.o.

IČO: 60707666

DIČ: CZ60707666

C 15251 vedená u Krajského soudu v Brně

Průmyslová 159

67401 Třebíč

Česká Republika

Telefon: 608438730

Email: fr.fiala@fibox.cz

Web: zpravodaje365.cz

3. Cookies

Internetové stránky společnosti FIBOX, s.r.o. používají cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému přes internetový prohlížeč.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Umožňuje navštívit internetové stránky a servery k odlišení jednotlivých prohlížečů datových objektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Použitím souborů cookie, FIBOX, s.r.o. může uživatelům tohoto webu poskytovat uživatelsky přívětivé služby, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše uživatele webových stránke. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusíte zadávat přístupová data při každém přístupu k webu, protože to je převzato z webových stránek a soubor cookie je tak uložen v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje produkty, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím našeho webu pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tak může trvale zakázat nastavení souborů cookie. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech oblíbených internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti FIBOX, s.r.o. shromažďují sérii obecných dat a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděné mohou být (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, z níž přístupový systém přichází na naše webové stránky (tzv. Referenční služby), (4) (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací FIBOX, s.r.o. nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně doručili obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek i jejich inzerci, (3) zajistili dlouhodobou životaschopnost našich informačních systémů a webových technologií a (4) poskytli orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost FIBOX, s.r.o. anonymně analyzuje shromažďované údaje a informace statisticky s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti FIBOX, s.r.o. obsahují funkce, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší firmou i přímou komunikaci s námi, která obsahuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů jsou automaticky uloženy. Takové osobní údaje předávané subjektu údajů dobrovolně subjektu údajů jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

6. Rutinní vymazávání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo na dobu nezbytně nutnou, kterou uděluje evropský zákon nebo jiní zákonodárci v právních nebo správních předpisech.

Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

7. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • b) Právo na přístup

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce bezplatné informace o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování;
  • kategorie dotyčných osobních údajů;li>
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
  • pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti takovému zpracování;
  • existence práva podat stížnost u dozorčího orgánu;
  • veškeré dostupné informace o jejich zdroji, pokud osobní údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů
  • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o dané logice, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů.

  Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách týkajících se převodu.

  Pokud si subjekt údajů přeje využít práva přístupu, může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce bez zbytečného odkladu obdržel opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na dokončení neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje využít právo na opravu, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • d) Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, vznést požadavek na správce na vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu a správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je platí jeden z následujících důvodů, a tím pádem zpracování již není nutné:

  • Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
  • Subjekt údajů odvolává souhlas, na jehož základě je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
  • Subjekt údajů podněcuje ke zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů rozporuje účel zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Osobní údaje musí být vymazány z důvodu dodržení zákonné povinnosti v právu Evropské Unie nebo v členském státě, které správce podléhá.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k nabídce služeb informační společnosti uvedené v čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud se uplatní jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených společností FIBOX, s.r.o., může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti FIBOX, s.r.o. okamžitě zajistí, aby byla žádost o vymazání co nejdříve dodržena.

  Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 povinen smazat osobní údaje, správce, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, přijme přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce zpracovávající osobní údaje, které subjekt údajů vyžádal o vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci, pokud se zpracování nevyžaduje. Zaměstnanci společnosti FIBOX, s.r.o. zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby si vyžádal od správce omezení zpracování, pokud platí některá z těchto podmínek:

  • Přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se postaví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich užívání.
  • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů požaduje, aby byly uchovány, za účelem uplatňování nebo obhájování právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda legitimní důvody správce převažují nad subjektem údajů.

  Je-li splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů chce požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností FIBOX, s.r.o., může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti FIBOX, s.r.o. zařídí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost dat

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby obdržel osobní údaje, které se ho týkají, a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce, kterému byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování probíhá automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

  Navíc při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky proveditelné, a pokud tak neučiní nepříznivě na práva a svobody ostatních.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat zaměstnance FIBOX, s.r.o .

 • g) Právo na námitku

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a které jsou založeny na písmenu e) nebo f) ) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  FIBOX, s.r.o. nebude dále zpracovávat osobní údaje v případě námitek, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

  Pokud FIBOX, s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro takový marketing. To se týká profilování v rozsahu, které souvisí s tímto přímým prodejem. Pokud subjekt údajů namítá FIBOX, s.r.o. ve věci zpracování pro účely přímého marketingu, FIBOX, s.r.o. nebude dále zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Subjekt údajů má navíc právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, společností FIBOX, s.r.o. pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.

  Pro účely uplatnění práva vznášet námitky může subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance společnosti FIBOX, s.r.o. Kromě toho je subjekt údajů může zdarma v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, aby využil svého práva na námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 • h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nepodléhal rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vyvolává právní účinky, které se ho týkají, nebo se ho podobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nutné pro uzavírání nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a které také stanoví přijetí vhodných opatření k ochraně práv a svobod údajů a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, FIBOX, s.r.o. zavede vhodná opatření k ochraně práv a svobod údajů a legitimních zájmů subjektu údajů, přinejmenším právo na lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatňovat práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může kdykoli kontaktovat zaměstnance FIBOX, s.r.o.

 • i) Právo na zrušení souhlasu

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby kdykoli odvolal svůj souhlas na zpracování svých osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance FIBOX, s.r.o.

8. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání Facebooku

Na této webové stránce má správce integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenské schůzky na internetu. Je to on-line komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout vytváření soukromých profilů, odesílat fotografie a vytvářet vazby prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společnost Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud osoba žije mimo Spojené státy nebo Kanadu, řídí se společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je ovládána správcem a do které byla integrována součást Facebook (pluginy na Facebooku), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné složky Facebooku z Facebooku prostřednictvím komponenty Facebook. Přehled všech pluginů Facebook je k dispozici na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Během tohoto technického postupu je společnost Facebook informována o tom, jaké konkrétní podstránky našeho webu navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku, Facebook zjistí při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektem údajů - a po celou dobu trvání pobytu na naší internetové stránce - jaké konkrétní podstránky našeho internetu stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přidruženy k příslušnému účtu Facebook subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebook integrovaných do našich webových stránek, např. tlačítko "Like" nebo pokud subjekt údajů předloží komentář, pak Facebook spráje tyto informace s osobním uživatelským účtem Facebooku subjektu údajů a uchovává osobní údaje.

Společnost Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebook informace o návštěvě subjektu údajů na našich webových stránkách vždy, když je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Facebooku v době prohlížení našich webových stránkách. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na součást Facebook nebo ne. Pokud takový přenos informací na Facebooku není pro danou osobu žádoucí, může mu zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu na Facebooku předtím, než se na naši webovou stránku podívá.

Pokyny pro ochranu údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o sběru, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Kromě toho je vysvětleno, jaké možnosti a nastavení Facebook nabízí na ochranu soukromí subjektu údajů. Navíc jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují odstranění přenosu dat na Facebook. Tato nastavení může subjekt údajů použít k zabránění přenosu dat na Facebook.

9. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google AdSense

Na této webové stránce správce integroval službu Google AdSense. Google AdSense je online služba, která umožňuje umístění reklam na weby třetích stran. Google AdSense je založena na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na webových stránkách třetích stran tak, aby odpovídaly obsahu příslušného webu třetí strany. Google AdSense povoluje cílení reklam na uživatele internetu zaměřené na zájmy, které se provádí pomocí generování individuálních uživatelských profilů.

Profozující společnost komponenty Google AdSense je společnost Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy.

Cílem komponenty Google AdSense je integrace reklam na našich webových stránkách. Google AdSense umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením cookie je Alphabet Inc. schopena analyzovat využití našich webových stránek. Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a do kterého je integrována součást Google AdSense, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky předá data prostřednictvím komponenty Google AdSense pro účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Alphabet Inc. Během tohoto technického postupu získává firma Alphabet Inc. znalosti o osobních údajích, jako je například adresa IP subjektu údajů, která slouží Alphabet Inc. mimo jiné k porozumění původu návštěvníků, kliknutí na reklamu a následnému vytvoření provize.

Subjekt údajů může, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli zabránit ukládání souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení použitého webového prohlížeče, a tím trvale zakázat ukládání souborů cookie. Takové přizpůsobení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Alphabet Inc. ukládat soubory cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Dále soubory cookie, které Alphabet Inc. již používá, mohou být kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Google AdSense dále používá také tzv. tracking pixels. Tracking pixel je miniaturní grafika, která je vložena do webových stránek, což umožňuje vytvářet soubor s protokolem a analyzovat soubor protokolu, a tak provádět statistickou analýzu. Na základě zabudovaných tracking pixels je společnost Alphabet Inc. schopna určit, zda a kdy byla webová stránka otevřena subjektem údajů, a na které klepnutí na něj odkazuje subjekt údajů. Tracking pixels slouží mimo jiné k analýze toku návštěvníků na webových stránkách.

Prostřednictvím služby Google AdSense jsou osobní údaje a informace - které obsahují také adresu IP a jsou nezbytné pro shromažďování a evidenci zobrazovaných reklam - předávány společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje budou uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. může sdělovat osobní údaje prostřednictvím tohoto technického postupu třetím osobám.

Google AdSense je podrobněji popsána na následující webové stránce https://www.google.com/intl/cs/adsense/start/.

10. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce má správce integrovanou komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webových analýz shromažďuje mimo jiné údaje o webové stránce, z níž člověk přišel (tzv. Referrer), o které podstránkách byly navštíveny, o tom, jak často a za jakou dobu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy.

Pro analýzu webových stránek pomocí služby Google Analytics používá správce aplikaci "_gat.anonymizeIp". Pomocí této aplikace je adresa IP internetového připojení subjektu údajů zkrácena společností Google a anonymizována při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské Unie nebo jiného smluvního státu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google využívá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení využívání našich webových stránek a k poskytnutí on-line přehledů, které ukazují činnosti na našich webových stránkách a poskytují nám další služby týkající se používání našich internetových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením cookie je Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována řídicí jednotkou a do které byla integrována součást Google Analytics, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky předá data prostřednictvím Komponenty Google Analytics za účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu společnost Google získává znalosti o osobních informacích, jako je například adresa IP subjektu údajů, který slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a prokliků a následně k vytvoření vypořádání provizí.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv na našich webových stránkách subjektem údajů. Při každé návštěvě na našich internetových stránkách budou takové osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu používané subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné výše popsaným technickým postupem předat třetím osobám.

Subjekt údajů může, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli zabránit ukládání souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího přizpůsobení použitého webového prohlížeče, a tím trvale zakázat ukládání souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby služba Google Analytics nastavila soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky proti sběru dat generovaných službou Google Analytics, která souvisejí s používáním těchto webových stránek, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google s možností vyloučit odesílání takovýchto údajů. Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout add-on na stránkách https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat ho. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že veškerá data a informace o návštěvách internetových stránek nesmí být přeneseny do služby Google Analytics. Instalace doplňků prohlížeče se považuje jako námitka společností Google. Je-li systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou, která je k tomu oprávněna, je možné provést opětovnou instalaci nebo opětovnou aktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je dále vysvětlena na adrese https://www.google.com/analytics/.

11. Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování zboží nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Naše společnost je předmětem právní povinnosti, kterou je třeba zpracovávat osobní údaje (např. pro plnění daňových povinností, zpracování) je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by návštěvník byl v naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování v této situaci by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Na závěr zpracování operací může být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

12. Legitimní zájmy sledované správcem nebo třetí osobou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je náš legitimní zájem uskutečňovat naše podnikání ve prospěch blahobytu všech našich zaměstnanců a podílníků.

13. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

14. Poskytování osobních údajů jako statutární nebo smluvní požadavek; Požadavek nutný pro uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů

Rádi bychom ujasnili, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, tak že nám subjekt údajů nám poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost uzavře smlouvu s ním. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva s osobou údajů nemohla být uzavřena. Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat správce. Správce objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí těchto osobních údajů.

15. Existence automatizovaného rozhodování

Jako zodpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.